علوم ژنتیک

 ·      رشته ای از بیولوژی که اختصاص به مطالعه ژنها دارد. علم النسل, ژنتیک شاخه ای از زیست شناسی که مربوط به پدیده توارث و عوامل ارثی می باشد. عبارتست از مطالعه ژنها و نحوه وراثت آنها و چندین زیر شاخه به صورت زیر دارد:

·      ژنتیک باکتری: مطالعه وراثت باکتریها را گویند.

·      ژنتیک بیوشیمی:علمی مرتبط با طبیعت فیزیکی و شیمیایی ژنها و مکانیسم هایی که توسط آن تکامل و بقای ارگانیسم کنترل میشود.

·      ژنتیک کلینیکی:مطالعه فاکتورهای ژنتیکی ممکن که در وقوع اختلالات کلینیکی دخیل هستند را گویند.

·     ژنتیک ریاضیاتی:آنالیز آماری احتمالات اتصالات ژنتیکی ژنها در جمعیت و آزمایش کردن فرضیه ها را گویند.

·      ژنتیک مولکولی:شاخه ای از ژنتیک است که مرتبط با ساختمان مولکولی و فعالیت مواد ژنتیکی شامل همانند سازی DNA  و نسخه برداری به فرم RNA و ترجمه RNA برای ساخت پروتئینها می باشند.

·      ژنتیک جمعیتی:مطالعه توزیع ژنها در جمعیت و اینکه چگونه ژنوتیپ و ژنها ثابت مانده یا تغییر کرده می باشند.

·      ژنتیک معکوس:کاوش و بررسی غیر مستقیم بیماری ژنتیکی با علم برداشتن محل ژن مسئول ,ایزوله کردن و کلون کردن محصولاتش است که توسط مقایسه محصول آن با محصول آلل نرمال می توان طبیعت پروتئین نرمال را که توسط موتاسیون تغییر کرده است را آنالیز و مشخص نمود. 

/ 0 نظر / 10 بازدید